Absolutely devastating by Theresa May.
783
4,699
1,366
30,388
1,413,432
Replying to @sturdyAlex

Jan 31, 2022 · 3:56 PM UTC

1
1